תקנון האתר

תנאי השימוש באתר סטודיו בנועם

כללי

ברוכים הבאים לאתר סטודיו בנועם אונליין – אתר המאפשר לצפות בסוגים שונים של שיעורי כושר בדרגות קושי שונות. 

השימוש באתר סטודיו בנועם (להלן – "האתר") כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמת הגולש לאמור בהם, כלשונם. 

הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו כהסכמה מצידך לתנאים להלן. 

הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בתקנון זה. 

האמור בתקנון מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחד, גם לשון רבים ולהפך. 

החברות באתר הינה חודשית ומתחדשת מידי חודש ללא התחייבות. בכל שלב ניתן לבטל את המנוי. 

שבוע מתנה – לקוחות האתר מוזמנים להתרשם וליהנות משבוע מתנה ועל פי התנאים אשר יקבעו על ידי האתר אותה עת. לקוחות שלא ביטלו את המנוי, יחוייבו בגין אותו חודש וקבלה יועברו לדוא"ל של בעל המנוי. 

הנהלת האתר

האתר הינו בבעלות פרטית. 

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר תקנון זה. 

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. 

הגבלת השימוש באתר

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולש ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר. 

חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית ובניגוד לתקנון זה. 

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא לשון הרע, דברי תועבה, מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או גזעני. 

אין להעלות תוכן או לבצע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר. 

הגולש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 וכל חוק או דין שעניינו הגנה על קניין רוחני, לבעל זכות היוצרים, ושלא בהתאם לאמור בתקנון זה. 

אחריות האתר

התוכן באתר אינו מהווה משום חוו"ד ו/או ייעוץ רפואי או משפטי או אחר ואינו בא כתחליף לכל ייעוץ כזה ו/או מקצועי אחר, המלצה או הצעה לעשות כל פעולה או שימוש. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות הגולש בלבד. 

הנהלת האתר עושה כל מאמץ כדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים שמעניינים אתכם, הגולשים. אולם, המידע הכלול באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל תוכן ואת השינויים בחלוף הזמן. 

הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת, אם לצורכי תחזוקתו וארגונו של האתר מעת לעת ואם מכל סיבה אחרת, אם לזמן קצוב ואם לצמיתות.

הנהלת האתר רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. 

הנהלת האתר אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו. 

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל ללא התראה מוקדמת. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. 

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי מידע שנמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך. 

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". אין הנהלת האתר יכולה להתחייב כי הגלישה והשירותים באתר יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר ו/או האתר עצמו ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמו. 

לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. 

בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך. 

הזכויות באתר

זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם להנהלת האתר בלבד ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 וכל חוק ו/או דין אחר שעניינו הגנה על קנין רוחני, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות. 

סימני מסחר

סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין, ואין להשתמש בהם ללא רשות מפורשת של בעל סימן המסחר. 

קישורים לאתרים אחרים

במידה ויכיל האתר קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). קישורים אלה מופיעים ו/או יופיעו באתר אך ורק לנוחות הגולש. 

הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם. 

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בין הגולש ובין בעלי האתר האחר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שיבצע הגולש באתרים האחרים. 

השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם. 

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר ו/או כי מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר. 

חשבון משתמש 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון"). 

הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של הגולש ובכפוף להוראות להלן לענין יצירת חשבון משתמש: אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון. 

אין ליצור חשבון עבור אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה. 

הגולש/המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאחר אחר כלשהו. 

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית, לכאורה. 

מובהר, כי אף שהנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש. 

הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"): אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל. על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים. הגולש מתבקש להודיע להנהלת האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת תקנון זה. 

מבלי לפגוע באמור בסעיף 7 לתקנון, הנהלת האתר שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה. 

דיוור ישיר 

בעלי האתר מעוניינים לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או ב-SMS ו/או בדואר רגיל מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי. 

בחתימת המשתמש על אישור "קבלת מידע פרסומי" המשתמש מאשר באופן מפורש לבעלי האתר לשגר אליו מעת לעת למכשיר הסלולרי שמסר בעת ההרשמה SMS דברי פרסומת ו/או באמצעות דיוור לכתובת תיבת הדואר האלקטרוני ו/או הודעות דיוור לכתובת המגורים, מסרים פרסומיים ו/או שרותיה ו/או מוצריה ו/או שירותים של חברות העובדות עימה בשיתוף פעולה אך לא רק. 

כמו כן, ידוע למשתמש כי בעלי האתר אינם צד להתקשרות ואינם אחראים על טיב השירות/מוצר שיוצע למשתמש על ידי הגופים השונים. 

בעלי האתר מעוניינים להעביר מדי פעם את פרטי המשתמש כפי שהתקבלו בעת ההרשמה וכן את המידע שנאסף על המשתמש במאגר המידע של האתר (ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) לחברות העובדות עימה בשיתוף פעולה אך לא רק, לצרכי שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות. 

בחתימת המשתמש על אישור "קבלת מידע פרסומי נוסף" המשתמש מאשר באופן מפורש לבעלי האתר להעביר את הרשומות על שמו ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדים עימה בשיתוף פעולה אך לא רק. 

המשתמש יכול בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר ו/או לבטל את הסכמתו להעברת פרטיו לצד שלישי. להסרת פרטי המשתמש ממאגר החברה יש לשלוח מייל לכתובת: benoamonline@gmail.com. 

אם נפלה טעות, והמשתמש קיבל דיוור מהאתר מבלי שנרשם או בקשה להסרה לא בוצעה, יש לעדכן את בעלי האתר ובעלי האתר יפעלו לתיקון התקלה לאלתר. 

אין בהרשמה לרשימת הדיוור משום התחייבות להוסיף ולשלוח באופן מסודר את העדכונים, והאתר רשאי להפסיק את משלוחם, לשלוח אותם באופן לא תדיר או במועדים לפי שיקול דעתו או למחוק את שם המשתמש מרשימת הדיוור בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

מדיניות פרטיות

בעת שימוש באתר נאסף על המשתמש מידע שנמסר ע"י הגולש בעצמו, הן ביודעין (כגון בעת פתיחת חשבון משתמש) והן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים (מידע מצטבר שאינו מזוהה אישית עם הגולש). מידע זה ייאסף ויישמר במאגר מידע מטעם הנהלת האתר ובאחריותה (לצורך גילוי נאות: בשלב זה אין מדובר במאגר מידע רשום, הנהלת האתר פועלת לביצוע רישום מאגר המידע כדין, ולאחר שמאגר המידע ירשם בפנקס מאגרי המידע הנהלת האתר תפעל לעדכון התקנון בהתאם). 

השימוש במידע שנאסף ייעשה אך ורק על פי מדיניות הפרטיות בתקנון זה או על פי הוראות כל דין. 

ככל שנדרשים פרטיים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, הנהלת האתר תבקש מהגולש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות. 

הנהלת האתר רשאית להעביר מידע ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדות עימה בשיתוף פעולה אך לא רק, לצרכי שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות, לאחר הסכמה מפורשת של המשתמש (חתימת המשתמש על אישור קבלת מידע פרסומי נוסף). 

הנהלת האתר רשאית להעביר לצד ג' כלשהו את פרטיו האישיים של הגולש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, גם במקרים הבאים: 

– במקרה של מחלוקת משפטית בן הגולש לבין הנהלת האתר.
– במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או מידע אודותיו לצד ג'. 
– במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיות הגולש בהתאם להוראות תקנון זה. 

כל תמונה או סרטון שהמשתמש מפרסם באתר שייך למשתמש. ואולם המשתמש בפרסום התמונות ו/או הסרטונים באתר נותן לבעלי האתר רישיון לא בלעדי, ניתן להעברה, ניתן להקצאה ברישיון משנה ופטור מתמלוגים, להשתמש בתמונות ו/או בסרטונים כרצונם, לרבות פרסום התמונות באתר לצרכי שיווק ופרסום ובכל אמצעי מדיה נוסף אך בכפוף לשימוש ראוי. 

בעצם שליחת התמונות ו/או הסרטונים ועל ידי חתימה על "אישור התקנון" המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לבעלי האתר לעשות שימוש בתמונות ו/או בסרטונים, וכי לא תהיה למשתמש כל טענה כנגד השימוש כאמור. 

הנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש/גולש. עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי לא תבוצע חדירה לא מורשית לשירותי האתר ולחשבון המשתמש/גולש, אשר עלולה לחשוף מידע בחשבון משתמש. 

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו. 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הנהלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. 

שינוי תנאי השימוש

הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי התקנון והשימוש באתר מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה על כך תשלח לגולשים שאישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר. 

דין ושיפוט

הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נוסע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.